Privatni Portfelji

Usluga upravljanja
privatnim portfeljem

Investicijska usluga upravljanja portfeljem specijalizirana je usluga upravljanja portfeljem financijskih instrumenata i novčanih sredstava za pojedinog klijenta, kojom se kroz individualan pristup primjeren potrebama klijenta nastoje ostvariti njegovi investicijski ciljevi.

Portfelj financijskih instrumenata i novčanih sredstava čine svi zakonom dopušteni financijski instrumenti koje je klijent unio u portfelj ili koji su stečeni tijekom upravljanja portfeljem, kao i sva novčana sredstva, depoziti te potraživanja i obveze proizašle iz upravljanja portfeljem.

Upravljanje portfeljem podrazumijeva:

 1. Kupnju i prodaju financijskih instrumenata kojima se trguje na uređenim tržištima ili drugim mjestima trgovanja
 2. Ulaganje u ostale financijske instrumente u skladu sa Zakonu o tržištu kapitala
 3. Sudjelovanje i glasovanje na skupštinama izdavatelja čiji su financijski instrumenti kupljeni u portfelju
 4. Svakodnevno praćenje stanja klijentovog portfelja
 5. Redovito izvještavanje o stanju i transakcijama portfelja
 6. Izvještavanje klijenta o rezultatu ostvarenom u toj godini na kraju kalendarske godine
 7. Obavljanje svih drugih radnji i poslova potrebnih za upravljanje portfeljem

Usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira jest individualno ulaganje klijenta na tržišta kapitala kroz osobni portfelj kod kojega imovinom upravlja portfolio manager. Prije početka upravljanja portfeljem potrebno je uplatiti sredstva na poseban žiro račun namijenjen za držanje novčanih sredstava klijenata u svrhu upravljanja portfeljem individualnih klijenata.

Smisao upravljanja portfeljem je ostvarivanje financijskih ciljeva klijenta. Nakon uvida u financijsko i investicijsko znanje, iskustvo, te financijsku situaciju i ulagačke ciljeve klijenta, a na temelju podataka koje klijent dostavlja društvu, klijent se svrstava u jednu od dvije kategorije ulagatelja: mali ili profesionalni ulagatelj.

Nakon svrstavanja, sukladno ciljevima i sklonosti rizicima klijent odabire kategoriju privatnog portfelja i ugovara uslugu upravljanja portfeljem.

Naknade za upravljanje privatnim portfeljem

Društvo za upravljanje portfeljem obračunava dvije vrste naknada: upravljačku naknadu koja ovisi o visini uplaćenog iznosa i naknadu za uspjeh koja ovisi o ostvarenom prinosu portfelja. Društvo može obračunati izlaznu naknadu u slučaju ranijeg povlačenja sredstava od strane klijenta u odnosu na ugovoreni period upravljanja portfeljem. Visina izlazne naknade se određuje u ugovoru s klijentom. Upravljačka naknada obračunava se i isplaćuje kvartalno u visini koja ovisi o uplaćenom iznosu u portfelj. Naknada se obračunava na način da se pri obračunu naknade vodi računa o stanju povrata.

Nakon odbitka naknade, ponovni obračun naknade kreće od trenutka kada povrati dosegnu prethodnu razinu ili razinu višu od prethodne. Na taj način odbitak upravljačke naknade vraća se kroz povrate. Naknada za uspjeh varijabilna je vrsta naknade koja ovisi o razini uspješnosti izvedbe, postignutoj razini prinosa te se pripisuje na ostvareni neto prinos nakon odbitka upravljačke naknade. U iznos upravljačke naknade, naknade za uspjeh te izlazne naknade uključen je PDV po važećoj zakonskoj stopi.

Napomena

Platinum Invest d.o.o. zadržava pravo dogovora posebnih uvjeta s klijentom za pojedinačne strategije klijenata.

Primjeri upravljanja privatnim portfeljem

High income

Primjer 1.

Long term

Primjer 2.

Growth

Primjer 3.

Kako ugovoriti upravljanje privatnim portfeljem s Platinum Investom?

Ugovor o upravljanju portfeljem sklapaju Platinum Invest d.o.o. i klijent nakon što:

 • je klijent obzirom na svoje znanje, iskustvo, financijsku situaciju i ulagačke ciljeve razvrstan u odgovarajuću kategoriju ulagatelja, o čemu je prethodno pisano obaviješten,
 • je Platinum Invest upoznao klijenta s rizicima ulaganja, pri čemu su posebno uzeti u obzir njegovo znanje i iskustvo, te financijska situacija i ulagački ciljevi, temeljem kojih podataka je Platinum Invest izvršio procjenu primjerenosti usluge upravljanja portfeljem za klijenta,
 • je klijent prethodno upoznat s uvjetima i pogodbama pod kojima se sklapa ugovor o upravljanju portfeljem,
 • je klijent upoznat i prihvaća da može podnijeti gubitak u cijelosti ili gubitak većeg dijela vrijednosti i da je to u skladu s njegovim željama, poznavanjem tržišta i iskustvom u ulaganjima,
 • su klijentu predočeni podaci o Platinum Investu i investicijskim uslugama koje pruža, podaci o cijenama i izdacima, podaci o uređenju sukoba interesa i osobnih transakcija u Platinum Investu, informacije o sustavu zaštite ulagatelja te prikaz svojstava i rizika koji se odnose na financijske instrumente koji mogu činiti portfelj.
Upute za uplaćivanje sredstva

Sredstva možete uplatiti u bilo kojoj poslovnici Fine, banke ili pošte.

Upute za ispunjavanje opće uplatnice:

PLATITELJ: Ime i prezime klijenta
PRIMATELJ: Platinum Invest Zagreb
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR512484008 1310001697
POZIV NA BROJ : broj ugovora
OPIS PLAĆANJA: Uplata – privatni portfelj

Za više informacija o usluzi upravljanja privatnim portfeljem slobodno nam se obratite.

Kontakt
Napomene
 • VaR (Value at Risk) – maksimalna vrijednost koja može biti izgubljena tijekom razdoblja držanja, a mjerena kao intervalna vrijednost. S obzirom da se VaR promatra kao vrijednost gubitka, rizik koji se ovdje navodi je negativan ali uvijek izražen kao pozitivna vrijednost.
 • Standardna devijacija – volatilnost realiziranih ukupnih dnevnih povrata tijekom određenog vremenskog perioda. Mjeri koliko su rasprostranjeni dnevni prinosi unutar određenog vremenskog perioda. Veće vrijednosti sugeriraju veći rizik. Ova mjera se računa na tjednoj bazi tijekom vremenskog perioda od godine dana.

Fondovi

Vidi stranicu