Prijenos udjela

Prijenos vlasništvanad udjelima

Sukladno članku 116. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016) imatelj udjela u otvorenom investicijskom fondu, ima pravo prenijeti vlasništvo svojih udjela na neku drugu osobu, i to pod uvjetom da je prethodno ispunio obrazac o prijenosu vlasništva što ga je odobrilo Društvo. Da bi se udjeli prenijeli na drugu osobu potrebno je popuniti podatke o prenositelju i stjecatelju udjela u dolje priloženom obrascu te vlastoručnim potpisom oba klijenta potvrditi iste ovjerom kod javnog bilježnika. Stjecatelj udjela postaje vlasnikom udjela te ima sva prava koja iz toga proizlaze. Temeljem članka 117. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016), prijenos vlasništva udjela u fondu može biti odbijen i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela, pod uvjetom: a) da se opoziva suglasno i u pisanoj formi od strane ulagatelja i treće osobe na koju se udjeli prenose te b) da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za prijenos.