Depozitar

O nama

 • Naziv depozitara

  Raiffeisenbank Austria d.d.

 • Sjedište

  Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

 • Pravni oblik

  Dioničko društvo

 • Temeljni kapital

  3.621.432.000,00 HRK

 • Odobrenje nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara

  Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.

 • Popis trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljene ugovor o delegiranju poslova

  Raiffeisen Bank International AG, Beč,Austrija

 • Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 • NLB Banka AD Podgorica, Crna Gora

 • Komercijalna banka AD Skopje, Makedonija

 • Nova KBM d.d., Slovenija

 • Raiffeisenbank a.d. Beograd, Srbija

Naš pristup

Vidi stranicu