Global Opportunity

Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD

Platinum GO nudi svim svojim ulagateljima:

  1. Atraktivan prinos uz primjeren rizik
  2. Diverzifikaciju ulaganja odnosno rizika
  3. Profesionalno upravljanje sredstvima uz niže troškove transakcija
  4. Stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
  5. Dostupnost i jednostavnost ulaganja uz detaljna periodička izvješća
  6. Ulaganje na svjetskim i domaćim tržištima putem fonda
Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe

Fond je namijenjen širokom spektru ulagača s dužim investicijskim horizontom koji žele ostvariti atraktivne prinose uz adekvatnu mjeru rizika koji se odnosi na brzorastuće kompanije u cijelom svijetu. Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Kategorija dioničkih fondova

Rješenjem HANFA-e od 20, rujna 2007., Klasa: UP/I 451-04/07-06/22, Urbroj: 326-113-07-7, odobreno je osnivanje Fonda pod imenom Platinum Jugoistočna Europa. Odlukom uprave društva za upravljanje od 16. lipnja 2010. fond mijenja naziv te strukturu ulaganja. Novi naziv fonda je Platinum Global Opportunity. Navedene promjene stupaju na snagu odlukom Uprave a po primitku rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izmjeni i dopuni prospekta i statuta. Prema kriteriju izloženosti imovine fonda pojedinim klasama financijske imovine Platinum Global Opportunity spada u kategoriju dioničkih fondova.

Sukladno zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima dioničkim fondom može se nazivati samo fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.