Blue Chip

Vrijednosti su izražene u valuti fonda - EUR

Platinum BC nudi svim svojim ulagateljima:

  1. Atraktivan prinos uz primjeren rizik
  2. Diverzifikaciju ulaganja odnosno rizika
  3. Profesionalno upravljanje sredstvima uz niže troškove transakcija
  4. Stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
  5. Dostupnost i jednostavnost ulaganja uz detaljna periodička izvješća
  6. Ulaganje na svjetskim i domaćim tržištima putem fonda
Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe

Fond je namijenjen širokom spektru ulagača s dužim investicijskim horizontom koji žele ostvariti atraktivne prinose uz adekvatnu mjeru rizika koji se odnosi na brzorastuće kompanije u cijelom svijetu. Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Kategorija dioničkih fondova

Rješenjem HANFA-e od 20. rujna 2007., Klasa: UP/I 451-04/07-06/23, Urbroj: 326-113-07-8, odobreno je osnivanje Fonda pod imenom Platinum Blue Chip.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima dioničkim fondom može se nazivati samo fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.