Prodaja

Online zahtjev za prodaju udjela
Podnositelj zahtjeva za prodaju udjela izjavljuje da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Pravilima fonda te da ih u cijelosti prihvaća. Platinum Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima obvezuje se prema odredbama Prospekta i Pravila isplatiti prodavatelja udjela u Fondu, po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan primitka Zahtjeva. Zahtjevi će se smatrati zaprimljenima do 14 sati, a zahtjevi zaprimljeni poslije 14 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan. Popunjeni zahtjev uz presliku osobne iskaznice ili putovnice (onaj dokument čiji broj je upisan na nekom od zahtjeva za kupnju) i kartice bankovnog računa podnositelja zahtjeva potrebno priložiti ovom zahtjevu ili dostaviti u Platinum Invest d.o.o. faxom, poštom ili skenirano na e-mail adresu prodaja.udjela@platinuminvest.hr. Opunomoćenik treba dostaviti kopiju ovjerene isprave kojom potvrđuje status opunomoćenika. Pravne osobe trebaju dostaviti izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana), obavijest DZS-a na kojoj je vidljiv OIB i presliku stranice ugovora s bankom na kojoj se jasno vidi vlasnik računa ili kopiju kartona ovlaštenih potpisnika. Ako podnositelj zahtjeva traži otkup udjela za koji mu je izdana “Potvrda o kupnji udjela" isti će priložiti uz zahtjev za otkup. U slučaju da mu je broj otkupljenih udjela manji od onog navedenog na dokumentu, Platinum Invest će izdati novu Potvrdu o kupnji udjela s novim točnim brojem udjela. Platinum Invest d.o.o. će obavijestiti ulagatelja o broju otkupljenih udjela putem "Potvrde o otkupu udjela" na adresu ili e-mail navedenu u zahtjevu.