Kupnja

Online zahtjev za kupnju udjelaNapomena:

Zahtjev u ime pravne osobe može podnijeti samo opunomoćenik ili zakonski zastupnik; opunomoćenik ili zakonski zastupnik mora uz zahtjev za izdavanje udjela podnijeti dokaz o svojoj ovlaštenosti za zastupanje.


Uplatu izvršite u banci, pošti, Fini ili internet bankarstvom korištenjem sljedećih podataka:

Broj računa za uplatu u Platinum Global Opportunity (IBAN): HR3824840081310000088

Broj računa za uplatu u Platinum Blue Chip (IBAN): HR3924840081310000070

Broj računa za uplatu u Platinum Corporate Bond (IBAN): HR9525000091301189233

Opis plaćanja: Kupnja udjela UCITS fonda
Model i poziv na broj: OIB (fizičke i pravne osobe)

Podnositelj zahtjeva za kupnju izjavljuje da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Pravilima fonda te da ih u cijelosti prihvaća. Platinum Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima obvezuje se kupnju udjela obračunati po cijeni važećoj na dan priljeva novčane uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčane uplate za priljeve pristigle do 16 sati. Za priljeve pristigle nakon 16 sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjev koji je zaprimljen na neradni dan smatrat će se da je zaprimljen prvi sljedeći radni dan. Platinum Invest d.o.o. će obavijestiti ulagatelja o broju kupljenih udjela putem "Potvrde o kupnji udjela" na adresu ili e-mail naveden u zahtjevu. Podnositelj zahtjeva izričito izjavljuje da je Platinum Investu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom osobnom identifikacijskom broju i ostale osobne podatke, te daje privolu da se Platinum Invest istima koristi u cilju njegove nedvojbene identifikacije, zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovanju s Platinum Investom. To može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se institucije koje imaju pravo uvida u osobne podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. depozitar, državna nadzorna i regulatorna tijela). Podnositelj zahtjeva izjavljuje da je suglasan da mu se Platinum Invest može obraćati pisanim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te na navedenu adresu dostavljati materijale, kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.

Podnositelj zahtjeva je uz ispunjeni zahtjev dužan dostaviti presliku važeće identifikacijske isprave. Istu je moguće priložiti ovom zahtjevu ili dostaviti Platinum Investu faxom, poštom ili skenirano na e-mail adresu kupnja.udjela@platinuminvest.hr. Opunomoćenik treba dostaviti kopiju ovjerene isprave kojom potvrđuje status opunomoćenika. Pravne osobe trebaju dostaviti izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana), obavijest DZS-a na kojoj je vidljiv OIB i presliku stranice ugovora s bankom na kojoj se jasno vidi vlasnik računa ili kopiju kartona ovlaštenih potpisnika. Ukoliko je podnositelj zahtjeva ugovorio trajni nalog u banci potrebno je uz zahtjev priložiti kopiju Ugovora o trajnom nalogu.

Prilikom kupnje udjela ulagatelj je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je Platinum Invest d.o.o. dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) i bez kojih ne smije uspostaviti poslovni odnos.


Politički izložena osoba je fizička osoba koja vrši ili je vršila istaknutu ili visoku javnu funkciju, član uže obitelji takve osobe ili bliski suradnik takve osobe. „Istaknuta ili visoka javna funkcija“ uključuje: i) predsjednika države, predsjednika Vlade, ministre i njihove zamjenike ili pomoćnike; ii) saborske zastupnike; iii) suce vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih visokih sudskih tijela na čije odluke nije dopušteno ulagati žalbe osim u iznimnim okolnostima; iv) suce revizorskih sudova ili članove savjeta središnjih banaka; v) veleposlanike, konzule i visoke časnike oružanih snaga; vi) članove upravnih i nadzornih odbora subjekata u vlasništvu države. „Član uže obitelji“ uključuje: i) bračnog druga; ii) partnera koji prema nacionalnom zakonu ima status jednak onom bračnog druga; iii) djecu i njihove bračne drugove ili partnere; iv) roditelje. „Bliski suradnik“ uključuje: i) svaku fizičku osobu za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili organizacijama ili drugi bliski poslovni odnos s osobom koja obnaša istaknutu ili visoku javnu funkciju; ii) svaku fizičku osobu koja je isključivi stvarni vlasnik pravnog subjekta ili organizacije za koje se pouzdano zna da su osnovani u korist osobe koja obnaša istaknutu ili visoku javnu funkciju.