Privatni portfelji


 Usluga upravljanja privatnim portfeljem

 

Što je usluga upravljanja privatnim portfeljem?

Investicijska usluga upravljanja portfeljem specijalizirana je usluga upravljanja portfeljem financijskih instrumenata i novčanih sredstava za pojedinog klijenta, kojom se kroz individualan pristup primjeren potrebama klijenta nastoje ostvariti njegovi investicijski ciljevi.

Portfelj financijskih instrumenata i novčanih sredstava čine svi zakonom dopušteni financijski instrumenti koje je klijent unio u portfelj ili koji su stečeni tijekom upravljanja portfeljem, kao i sva novčana sredstva, depoziti te potraživanja i obveze proizašle iz upravljanja portfeljem.

Upravljanje portfeljem obuhvaća naročito, ali ne isključivo:

 • kupnju i prodaju financijskih instrumenata kojima se trguje na uređenim tržištima ili drugim mjestima trgovanja,
 • ulaganje u ostale financijske instrumente u skladu sa Zakonu o tržištu kapitala,
 • sudjelovanje i glasovanje na skupštinama izdavatelja čiji su financijski instrumenti kupljeni u portfelju,
 • svakodnevno praćenje stanja klijentovog portfelja,
 • redovito izvještavanje o stanju i transakcijama portfelja,
 • izvještavanje klijenta o rezultatu ostvarenom u toj godini na kraju kalendarske godine,
 • obavljanje svih drugih radnji i poslova potrebnih za upravljanje portfeljem.

Usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira jest individualno ulaganje klijenta na tržišta kapitala kroz osobni portfelj kod kojega imovinom upravlja portfolio manager. Prije početka upravljanja portfeljem potrebno je uplatiti sredstva na poseban žiro račun namijenjen za držanje novčanih sredstava klijenata u svrhu upravljanja portfeljem individualnih klijenata.

Smisao upravljanja portfeljem je ostvarivanje financijskih ciljeva klijenta. Nakon uvida u financijsko i investicijsko znanje, iskustvo, te financijsku situaciju i ulagačke ciljeve klijenta, a na temelju podataka koje klijent dostavlja društvu, klijent se svrstava u jednu od dvije kategorije ulagatelja: mali ili profesionalni ulagatelj.

Nakon svrstavanja, sukladno ciljevima i sklonosti rizicima klijent odabire kategoriju privatnog portfelja i ugovara uslugu upravljanja portfeljem.

Naknade za upravljanje privatnim portfeljem

Društvo za upravljanje portfeljem obračunava dvije vrste naknada: upravljačku naknadu koja ovisi o visini uplaćenog iznosa i naknadu za uspjeh koja ovisi o ostvarenom prinosu portfelja.

Društvo može obračunati izlaznu naknadu u slučaju ranijeg povlačenja sredstava od strane klijenta u odnosu na ugovoreni period upravljanja portfeljem. Visina izlazne naknade se određuje u ugovoru s klijentom.

Upravljačka naknada obračunava se i isplaćuje kvartalno u visini koja ovisi o uplaćenom iznosu u portfelj. Naknada se obračunava na način da se pri obračunu naknade vodi računa o stanju povrata. Nakon odbitka naknade, ponovni obračun naknade kreće od trenutka kada povrati dosegnu prethodnu razinu ili razinu višu od prethodne. Na taj način odbitak upravljačke naknade vraća se kroz povrate.

Naknada za uspjeh varijabilna je vrsta naknade koja ovisi o razini uspješnosti izvedbe, postignutoj razini prinosa te se pripisuje na ostvareni neto prinos nakon odbitka upravljačke naknade.

U iznos upravljačke naknade, naknade za uspjeh te izlazne naknade uključen je PDV po važećoj zakonskoj stopi.

Napomena: Platinum Invest d.o.o. zadržava pravo dogovora posebnih uvjeta s klijentom za pojedinačne strategije klijenata.

 

Primjeri upravljanja privatnim portfeljem

Primjer 1. – PLATINUM LOW PORTFELJ

 

 • Portfelj je namijenjen investitorima koji žele živjeti od financijske imovine.
 • Cilj portfelja je umjereni rast kroz godine, a da se većina prihoda ostvaruje preko dividenda koje isplaćuju dionice i kamate na obveznice.
 • Sastav: dužnički instrumenti s trajanjem većim od 5 godina, dionica koje isplaćuju stabilnu dividendu. Manji dio portfelja (do 15%) se alocira u dionice od kojih se očekuje rast. Do 3% portfelja je u financijskim izvedenicama koji se koriste za špekuliranje i zaštitu.

 

Strategija Platinum Low portfelja

1

Prinosi Platinum Low portfelja zadnjih 5 godina (2012.-2017.

2

 

VaR (95%)Platinum Low portfelja tijekom 3 godine

3

 

 

 

 

Primjer 2. – PLATINUM MEDIUM PORTFELJ

 

 • Portfelj je namijenjen investitorima koji na duži vremenski rok (oko 10 godina) žele ostvarivati stabilne povrate i povećati vrijednost svoje financijske imovine.
 • Portfelj će imati ravnomjernu raspodjelu između dionica, dužničkih instrumenata i gotovine.  
 • Sastav: dionice koje imaju manju promjenjivost i redovito isplaćuju dividendu, srednjoročni dužnički instrumenti (3 – 10 godina). Ove dvije kategorije predstavljaju 80% portfelja, dionice od koji se očekuje potencijalni rast do 20% portfelja. Ostatak portfelja su  fondovi, financijske izvedenice se mogu koristiti za zaštitu i manjim dijelom za špekulaciju. Izmjene portfelja se događaju nekoliko puta godišnje kako se mijenjaju ekonomski sektori u koja su uložena sredstva.

Strategija Platinum Medium portfelja

 4

 

Prinosi Platinum Medium portfelja zadnjih 5 godina (2012.-2017.)

2

VaR (95%) Platinum Medium portfelja tijekom 3 godine

6

 

 

 

Primjer 3. – PLATINUM HIGH PORTFELJ

 

 • Portfelj je namijenjen investitorima koji žele u srednjem roku (3-5 godina) iskoristiti pozitivne trendove na tržištu i ostvariti povrate značajno iznad povrata koje imaju burzovni indeksi.
 • Portfelj je namijenjen investitorima koji imaju veću toleranciju na rizike i koji mogu podnijeti značajnije oscilacije u vrijednosti svoje imovine.
 • Sastav: dionice s velikim potencijalnom za rast. Poseban fokus se daje manjim dionicama sa novim proizvodima koji se razvijaju kao što su nove tehnologije što je oko 70% portfelja. Dio portfelja će biti plasiran u financijske izvedenice koji se temelje na raznim dobrima kao zlato ili nafta do 10% portfelja. Izmjene portfelja su na mjesečnoj ili češćoj bazi ovisno o brzinama promjene vrijednosti investicija.

 

Strategija Platinum High portfelja

7

Prinosi Platinum High portfelja zadnjih 5 godina (2012.-2017.)

8

VaR (95%) Platinum High portfelja tijekom 3 godine

9

 

 

 

 

 

Kako ugovoriti upravljanje privatnim portfeljem s Platinum Investom?

 

Ugovor o upravljanju portfeljem sklapaju Platinum Invest d.o.o. i klijent nakon što:

 • je klijent obzirom na svoje znanje, iskustvo, financijsku situaciju i ulagačke ciljeve razvrstan u odgovarajuću kategoriju ulagatelja, o čemu je prethodno pisano obaviješten,
 • je Platinum Invest upoznao klijenta s rizicima ulaganja, pri čemu su posebno uzeti u obzir njegovo znanje i iskustvo, te financijska situacija i ulagački ciljevi, temeljem kojih podataka je Platinum Invest izvršio procjenu primjerenosti usluge upravljanja portfeljem za klijenta,
 • je klijent prethodno upoznat s uvjetima i pogodbama pod kojima se sklapa ugovor o upravljanju portfeljem,
 • je klijent upoznat i prihvaća da može podnijeti gubitak u cijelosti ili gubitak većeg dijela vrijednosti i da je to u skladu s njegovim željama, poznavanjem tržišta i iskustvom u ulaganjima,
 • su klijentu predočeni podaci o Platinum Investu i investicijskim uslugama koje pruža, podaci o cijenama i izdacima, podaci o uređenju sukoba interesa i osobnih transakcija u Platinum Investu, informacije o sustavu zaštite ulagatelja te prikaz svojstava i rizika koji se odnose na financijske instrumente koji mogu činiti portfelj.

 

Univerzalnim nalogom možete uplatiti u bilo kojoj poslovnici Fine, banke ili pošte.

Upute za ispunjavanje opće uplatnice:

PLATITELJ: Ime i prezime klijenta
PRIMATELJ: Platinum Invest Zagreb
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR512484008 1310001697
POZIV NA BROJ : broj ugovora
OPIS PLAĆANJA: Uplata – privatni portfelj

 

Za više informacija o usluzi upravljanja privatnim portfeljem slobodno nam se obratite.

 

KONTAKT

Platinum Invest d.o.o.

za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 385 1 400 20 90 / 93 / 95 /97

Fax: 385 1 400 20 91

E-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

 

 

Napomene:

 • VaR (Value at Risk) – maksimalna vrijednost koja može biti izgubljena tijekom razdoblja držanja, a mjerena kao intervalna vrijednost. S obzirom da se VaR promatra kao vrijednost gubitka, rizik koji se ovdje navodi je negativan ali uvijek izražen kao pozitivna vrijednost.
 • Standardna devijacija – volatilnost realiziranih ukupnih dnevnih povrata tijekom određenog vremenskog perioda. Mjeri koliko su rasprostranjeni dnevni prinosi unutar određenog vremenskog perioda. Veće vrijednosti sugeriraju veći rizik. Ova mjera se računa na tjednoj bazi tijekom vremenskog perioda od godine dana.