GLOBAL OPPORTUNITY

Valuta fonda na grafu prikazana je u USD.


Platinum GO – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) osniva i njime upravlja Platinum Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

 

Koje su pogodnosti i tko su ulagači Platinum GO fonda

Platinum GO nudi svim svojim ulagateljima:

  • Atraktivan prinos uz primjeren rizik
  • Diverzifikaciju ulaganja odnosno rizika
  • Profesionalno upravljanje sredstvima uz niže troškove transakcija
  • Stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
  • Dostupnost i jednostavnost ulaganja uz detaljna periodička izvješća
  • Ulaganje na svjetskim i domaćim tržištima putem fonda

 

Fond je namijenjen širokom spektru ulagača s dužim investicijskim horizontom koji žele ostvariti atraktivne prinose uz adekvatnu mjeru rizika koji se odnosi na brzorastuće kompanije u cijelom svijetu. Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Rješenjem HANFA-e od 20, rujna 2007., Klasa: UP/I 451-04/07-06/22, Urbroj: 326-113-07-7, odobreno je osnivanje Fonda pod imenom Platinum Jugoistočna Europa. Odlukom uprave društva za upravljanje od 16. lipnja 2010. fond mijenja naziv te strukturu ulaganja. Novi naziv fonda je Platinum Global Opportunity. Navedene promjene stupaju na snagu odlukom Uprave a po primitku rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izmjeni i dopuni prospekta i statuta. Prema kriteriju izloženosti imovine fonda pojedinim klasama financijske imovine Platinum Global Opportunity spada u kategoriju dioničkih fondova.

Sukladno kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima dioničkim fondom može se nazivati samo fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.