Rizici fonda

Tabelarni prikaz rizika fonda Platinum Blue Chip i njihov utjecaj na Fond i Društvo:

Vrsta rizika Utjecaj rizika na fond Utjecaj rizika na društvo
TRŽIŠNI RIZICI:
Cjenovni rizik Visok Visok
Kamatni rizik Umjeren Vrlo nizak
Valutni rizik Umjeren Nizak
Rizik volatilnosti* Umjeren Umjeren
RIZIK LIKVIDNOSTI:
Rizik likvidnosti Vrlo nizak Vrlo nizak
KREDITNI RIZICI:
Rizik druge ugovorne strane Nizak Nizak
Rizik namire Nizak Vrlo nizak
OPERATIVNI RIZICI:
Rizik upravljanja portfeljem Fonda Nizak Vrlo nizak
Rizik upravljanja Društvom Vrlo nizak Nizak
Rizik IT sustava Nizak Nizak
OSTALI RIZICI:
Rizik promjene poreznih propisa Nizak Nizak
Rizik inflacije Vrlo nizak Vrlo nizak
Rizik vanjskih utjecaja Nizak Nizak
Reputacijski rizik Nizak Nizak
RIZICI SPECIFIČNI FONDU:
Rizik strukture portfelja Visok Umjeren
Rizik tehnike upravljanja Umjeren Nizak
Rizik tržišta u nastajanju Nizak Nizak

*Rizik volatilnosti određen je sintetičkim pokazateljem rizika i prinosa.