BLUE CHIP

Valuta fonda na grafu prikazana je u EUR.


Platinum Blue Chip je dionički otvoreni fond s javnom ponudom koji je namijenjen svima koji raspolažu viškom likvidnosti i spremni su ga investirati na duži rok. Portfelj Platinum Blue Chipa sačinjavaju dionice najvećih multinacionalnih kompanija diljem svijeta. Za njih je uobičajen termin blue chip, tj. one predstavljaju najsigurnije i najkvalitetnije ulaganje u vlasničke vrijednosne papire odnosno dionice.

 

Koje su pogodnosti i tko su ulagači Platinum Blue Chip fonda