Uprava društva

Zoran Barac - zamjenik člana uprave

Zastupa društvo pojedinačno i samostalno na rok od tri mjeseca, počevši od 15.04.2018. godine na temelju odluke nadzornog odbora, za vrijeme trajanja mandata članstvo u nadzornom odboru miruje.

Dr.sc. Zoran Barac  doktorirao je management na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj. Znanstveni magisterij iz područja međunarodne ekonomike stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Direktor je Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ujedno i član Katedre za management. Član je Nadzornog odbora ZŠEM Poslovne akademije. Predsjednik je Hrvatskog Wushu saveza, sportske organizacije, koja se bavi promocijom i natjecanjima u disciplini Wushu, što je zajednički naziv za borilačke vještine i sportove, koji potječu iz Kine. Obnašao je upravljačke funkcije u korporativnom sektoru kao direktor financija EPH Grupe i  član uprave za financije u Phoenix Farmacija d.d., članica Phoenix Pharmahandel AG. Također kao Predsjednik uprave vodio je poslovanje Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Obnašao je funkciju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor mirovinskih fondova.

Zdenko Vidaković zamjenik člana uprave

Zastupa društvo pojedinačno i samostalno na rok od tri mjeseca, počevši od 20.03.2018. godine na temelju odluke nadzornog odbora, za vrijeme trajanja mandata članstvo u nadzornom odboru miruje.

Mr.sc. Zdenko Vidaković je rođen u Slavonskom Brodu 1955. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1979. godine, a 1988. godine je postao na istom fakultetu magistar znanosti. Nakon diplomiranja 1990. zapošljava se u internoj banci Đure Đakovića, gdje ostaje do 1990. godine. U internoj banci Đure Đakovića obavlja poslove financijske koordinacije cjelokupnoga holdinga Đure Đakovića, planiranja likvidnosti, usklađivanja ročne strukture, ugovaranja kreditnih poslova s vodećim bankama u Hrvatskoj. Nakon ukinuća internih banaka, prelazi 1990. godine na radno mjesto financijskoga direktora u Đuro Đaković Inženjering. Tamo obavlja poslove vezane za financiranje poslovne aktivnosti Inženjeringa, planiranje likvidnosti poduzeća.  Od 1998. godine radi kao predsjednik uprave Banke Brod d.d. sve do 2011. godine. Poslove koje obavlja na mjestu predsjednika uprave su kreiranje cjelokupne strategije razvoja i poslovanja Banke Brod d.d. poslovi vezani za poslovanje banke s pravnim i fizičkim osobama, razvoj novih poslova banke kao i druge poslove za koje je dobio odobrenje od HNB-a. Godine 2017. postaje zamjenik predsjednika nadzornoga odbora društva Platinum Invest.

 

 

NevenNeven Vidaković - Izvršni direktor za portfelje

Dr.sc. Neven Vidaković rođen je 1980. godine u Slavonskom Brodu. Srednju školu je završio u Grand Rapids Michigan 1999. godine. Na University of Michigan u Ann Arboru, SAD je 2003. diplomirao ekonomiju i financijsku matematiku. Radio je kao broker derivatima u Clevelandu, a nakon toga i kao trgovac derivatima u Chicagu. U SAD-u je položio FINRA ispite: seriju 3, 7 i 30. Godine 2005. vraća se u Hrvatsku i zapošljava u PBZ-u gdje radi u Strateškom ALM uredu. Godine 2009. prelazi u Intesu Sanpaolo u Milanu, u poslovni dio zadužen za praćenje banaka supsidijara. Godine 2013. postaje prodekan na Visokom učilištu Effectus. Od siječnja 2017. postaje izvršni direktor za portfelje u Platinum Investu zadužen za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima. Od iste godine predaje i kao profesor visoke škole na ZŠEM-u. Magistrirao je 2007. na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 2013. godine na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Autor je više knjiga i znanstvenih članaka s područja monetarno kreditne politike.