Podaci o društvu

NAZIV DRUŠTVA: PLATINUM INVEST d.o.o.  za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću

SKRAĆENI NAZIV: PLATINUM INVEST d.o.o.

SJEDIŠTE: Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

TELEFON: +385 (0)1 400 20 90/93/95/97

TELEFAX: +385 (0)1 400 20 91

E-MAIL: kontakt@platinuminvest.hr

 

OSNOVNA DJELATNOST: Osnivanje i upravljanje UCITS  fondom

DATUM OSNIVANJA: 15.05.2007. godine

DATUM UPISA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU: 15. 05. 2007. godine

MBS: 080620011 (Upis u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska)

Matični broj DZS: 02259478

OIB: 85233080106

BROJ ODOBRENJA ZA RAD: Klasa: UP/I-451-04/07-05/32; Ur. Broj: 326-113-07-05

TEMELJNI KAPITAL: 2.250.000,00 kn (u novcu i pravima)

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

  • MATE d.o.o., Podgaj 57, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 66445126397
  • TEKOMA d.o.o., Podgaj 57, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 50918760842
  • NEVEN VIDAKOVIĆ, Lastovska ulica 12, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 03574814403

 

POPIS DELEGIRANIH POSLOVA S NAZNAKOM OSOBA NA KOJE SU TI POSLOVI DELEGIRANI:

  • Interna revizija: Orkis d.o.o.

 

Društvo je ugovorilo poslovnu suradnju s trećim osobama:

  • Održavanje IT sustava: Finder d.o.o.
  • Nuđenje udjela fondova kojima upravlja Društvo: ugovori o poslovnoj suradnji sa više pravnih osoba, popis osoba se redovno ažurira i dostavlja Agenciji