Depozitar

NAZIV DEPOZITARA: Raiffeisenbank Austria d.d.

SJEDIŠTE: Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

PRAVNI OBLIK: Dioničko društvo

TEMELJNI KAPITAL: 3.621.432.000,00 HRK

ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA:

Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.

POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJENE UGOVORE O DELEGIRANJU POSLOVA:
- Raiffeisen Bank International AG, Beč,Austrija

- Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

- NLB Banka AD Podgorica, Crna Gora

- Komercijalna banka AD Skopje, Makedonija

- Nova KBM  d.d., Slovenija

- Raiffeisenbank a.d. Beograd, Srbija